<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Thursday, April 2, 2009 | LCD | 0 comment(s)Kelan kaya ako bibili ng laptop? (matagal - tagal pa) pero I bought a new LCD monitor for my own desktop computer. Yung isa kasi na PC eh laging si Nicko lang ang may hawak kaya i cant do my things. Akala ko nga sa pagdrama drama ko eh ibibili na ko ng laptop..indi pa pala..kulang pa siguro ako sa emote. Saka kasi Nicko and I need to share some projects and i have other things to do with my monkey-business. 

Had so much fun with him today papunta sa Quiapo para bumili ng napakamahal na R-Strap na yan! Strap lang for his DSLR eh pagka-pricey pricey. Kahit na medyo maulan eh okay lang naman. i think masaya rin sya kahit hindi na sya nag-work full time sa dating studio nya. He's more focused sa own business namin. Nakakainis lang ung sobrang putik sa Quiapo, maarte ako sa ibang bagay like ayokong dadaan sa basang kalsada lalo na at maputik ito kasi naman eh di ko kayang maglakad na konting putik lang ang mapuputa sa paa ko. Palaging napakadumi talaga. Yes, kaartehan na nga yun! Then rushed na kami sa Gilmore naman for my LCD monitor after nyang makabili nung strap na yon at video tapes.

i ranted @ 10:20 PM