<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Tuesday, January 20, 2009 | | 0 comment(s)
Glitters-Be shiny as if wet. Ganyan ang friendster  ngayon. I used be addicted to friendster pero medyo nakakabored narin magfriendster. I tried to ‘friendster hop‘ those accounts na hindi ko kilala (eh kc naman once na makita ng friend mo na nagview ka sa kanya, and may iba na ang tingin nila..baket ba ko vine-view nito?!  meron naman iba na proud na proud sila dahil viniew sila..pero wala namang big deal un, right? Nakakagulat yung ibang profiles! errr, one of the main reason why I don’t hang out at friendster.  eh pano ba naman parang xmas lights na kumukutikutitap ang profiles.

Sorry guyz, meron din namang something shiny sa profile ko pero come on! its not that too much... Wala lang, I have nothing against those profiles, .kaya lang sobrang 10,000 light years bago mo magload lahat ng applications. kaya nakakatamad diba? Nagdelete narin ako ng mga friends ko na di ko naman talaga kilala. Kaya im more active na sa facebook. and multiply. 

pacncya na sa mga natamaan sa post ko na 'toh. i didnt mean to hurt your feelings po. You can check my friendster its kinda xmas lights din <3

i ranted @ 2:40 PM