<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Wednesday, November 26, 2008 | Mike + Myla Prenup | 0 comment(s)Finally, natuloy narin ang pre-nup ni Mike & Myla. Dapat sa Batangas ang shoot nila kaya lang may bagyo kasi kaya we decided na dito na sa Rizal magpre-nup. Nagshoot kami sa church, sa kampanaryo na parang Intramuros, naging parang vintage yung kinalabasan ng mga photos ni Nicko and nung videographer, then sa Bulawan Resto kung saan kami naglunch eh medyo maganda rin ung place kasi maraming trees and may bridge pa, and lastly, sa Punta De Fabian na di mo maiisip na may ganung place pala sa Rizal bukod sa Thunder Bird. 

The shoot must take about 2-3 hours lang pero inabot na kami ng whole day kasi the places are perfect then masarap ipictorial si Mike and Myla. A Very sweet couple and they compliment each other. They look good together. 

Habang nagpictorial sila naalala ko ung mga beautiful days nung nagprepare din kami ni Nicko ng wedding namin. Masarap talaga sa feeling yung mga wedding preparations kasi you feel so in-LOVE. I think where I'm into now is what i really love to do.


Labels:
i ranted @ 10:50 AM