<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Monday, November 3, 2008 | I'm sick | 1 comment(s)

I was feeling better yesterday naman but then kaninang umaga pag gising ko medyo masama na yung pakiramdam ko. Sympre it's Monday, start of the week para magtrabaho nakakahiya naman umabsent so kahit na talagang I'm so sick na I tried my best na bumangon at pumasok.Wag naman sanang flu ulet kasi kakatapos ko lang naman nun mga few months ago. Ayoko rin magabsent sa work kasi ewan ko ba, ganun talaga ako eh..natrained ko ung sarili ko na kahit anong mangyari basta't kaya pa ng katawan ko talagang papasok ako whether sa school yan or sa work. And the only thing na sa tingin kong disadvantage nun is nasasacrifice naman ung health ko. I just pray to feel better na tomorrow morning. I need get the laundry pa sa shop, wala na kaming stocks ng food, so need ko na mag-grocery.

i'm still working right now kahit na to the max na yung pagod ko at nafe-feel ko na mataas na ung temperature ko. I need to stay a few more hours pa. it's really sooo tiring.
I didn't do lots of work naman pero yung feeling na sana nakahiga ka lang and taking a rest is of course much better that sitting in front of the computer. Idagdag mo pa yung lamig ng airconditioned ay talaga namang nakakasaket ng buong kasu-kasuan.

Labels:
i ranted @ 8:35 PM