<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Wednesday, November 26, 2008 | Grade School Teachers | 0 comment(s)
I spent a lot of my years sa Tanay, my hometown and i can't forget Tanay Church and San Ildefonso College where I spent my school days from grade school to high school. Kaya napakaraming memories ko sa place na un. Then when i came back to have Mike + Myla's prenup, parang ang sarap sarap magreminisce ng mga childhood memories saka mga firsts. First crush, first heartbroken, mga embarrasing moments, blah blah blah. 

On our way to the top of the kampanaryo, I saw Ma'am Salazar pero indi na talaga un ang surname nya kasi she's married now kaya i forgot eh. I usually see her pag nagkikita kita kami nina Ma'am Brazal, my favorite teacher since then. We have so many memories kaya she became like my mom narin at that time. Kaya nga teacher's pet daw ako. Then kasama ni ma'am salazar si Ma'am Perlado na teacher ko nung grade two ako and i heard she said 'aba! naaalala pa pangalan ko' then i told her na 'syempre naman ma'am ikaw pa. Sya kasi ang isa sa mga teachers na favorite ako haha. Sa kanya nagsimula ung pagiging muse ko and ang automatic na escort eh si J-mark. Kaya ayon naging childhood sweethearts kami. Lagi nya ko sinasali sa mga beauty contest, muse ako lagi sa sportsfest, sa mga programs ng school indi pedeng indi ako kasali. Hanggang sa sinasali na nya ko sa Ms. SIC (^o^) i think she's the reason why i have self-confidence now. 

And Mrs. Capistrano,na kahit indi ko sya naging teacher na-touched ako sa sinabi nya. Ako daw ung cute na maliit, na cute magsmile, isa daw ako sa magagandang student ng school whooooo~ at aba! nakatanggap ako ng napakaraming compliments from them like gumanda daw ang katawan ko at tumangkad ako ng konti hehe.

Hindi talaga mapapantayan ng pera kung gaano kasarap ang pakiramdam na makatanggap ng mga compliments sa mga taong na nagkaroon ng malaking bahagi sa buhay naten. 

Labels:
i ranted @ 11:42 AM