<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Saturday, November 15, 2008 | A Day of Nothing | 0 comment(s)

Photobucket

My day wasn't a productive day kasi all I did is download icons and watch movies. Isn't it so JEN? But I did something for the house like household chores (just a few), watch "I love trouble" a Julia Robersts movie pero hindi ko pa sya tapos panoorin. Then, I'm waiting for Nicko right now to come home kasi we're planning to have dinner sa family friend namin na matagal tagal na rin naming hindi nakakasama. Pero parang five O-five O ang chance eh pero okay lang dito nalang kami sa house para rin makapagrest naman sya after a long week of work. Nakakapagod at talaga namang nakakastress yung 5 days of work a week. So, every weekend i really find time to take a LOT of rest para naman hindi ako masyadong mastress at tumanda agad noh.  It's already 7:00pm and upto now wala pa kong niluluto for dinner. Medyo tinatamad kasi ako today kaya nga wala akong magandang nagawa ngayon. Pero madali naman ng magluto kasi puro fish lang ang nasa freezer at baket? dahil sa promise naming 2 na we won't eat pork muna to stay healthy and fit. Kaya lang I broke that promise yesterday kasi dami kong kinain sa mannhann. Bawi nalang ako sa susunod na mga days. Siguro I'll just have a light dinner tonight pero pero pero pagnatuloy kami sa dinner sa house ng friend namin eh for sure bukas nalang ulet ang diet. Ano kayang masarap kainin? burgers? fries? eggpie, na kahapon ko pa kine-crave.

I can't think of something different to do tonight. I wanted it to be extra special kahit walang occasion. I would like to have a good saturday night without spending money kaya dito lang sa house pero i want it naman stress reliever and FUN. Siguro we'll just watch mga series na sinusubaybayan namin saka movies narin. Hay for sure we'll sleep around 1:00am na naman.   Ayon na nga..he just called up at may coverage sya tonight pero it won't take that long naman daw. Aha~ why don't we drink soju kaya tonight? meron namang peanuts para sa pulutan at popcorn hehe isn't weird? popcorn ang pulutan hehe. I'm so hungry na right now kaya parang masarap magfood trip tonight. 

So that's all for today..i'm not sure if i'll post something before 12:00am..^0^ chaljeo

Minsan kasi indi rin naman naten maiwasan ang tamarin at walang gawing productive sa loob ng isang araw. Kahit nga sa work diba? We go to work but then pag talagang wala ka sa mood, as much as possible wala kang gagawin. And mapalad naman ako kasi sa line of work ko now eh medyo indi sya ganun ka-stressful maliban nalang pag talagang kelangan ko magtrabaho dun sa business naming mag-asawa. Pero im pretty much loving it lalo na pag may wedding clients. 

Labels:
i ranted @ 7:00 PM