<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Monday, November 17, 2008 | Chamerlengo | 0 comment(s)


Photobucket

Masarap talagang magkakain these days, kaya ang schedule namin yesterday 'sunday' ay mag FOOD trip. Dahil nga SM is so near our place kaya it's easy for us to go there kahit na one hour nalang eh magsasara na ang mall. We just had shawarma na never kong kinahiligan, pizza na all time favorite namin, DQ ice cream na kinahuhumalingan ni Nicko, pero sa totoo eh hindi naman sya mahilig sa sweets pero ewan ko ba parang gusto nya nalang laging kumain ng DQ at Krispy Kreme. Dati sobrang ayaw nya ng donuts kasi nga super sweet pero one time inuwian ko sya ng Go nut Donuts aba~ sarap na sarap kahit napakasweet nito. But then mas masarap parin ang Krispy Krema and at first natatamisan sya pero ayon na nga ng kalaunan eh ito na ang favorite nya.^o^ 

We watched The Chronicles of Narnia yung kasama si Prince Caspian. Syempre dito lang sa house kami nanood na medyo nakakatulog na ko kasi ang aga namin gumising kahapon eh. I like the story eh medyo light for drama, love story and slight comedy. Pang bata talaga sya.

So around 12:00am eh nabanggit ko about the "Angels and Demons Movie" then we were digging to our brain yung name nung isang Religious Leader na Nagaanounce ng New Pope after the death of the previous one. And take note, we're so ready to sleep na at that moment tapos we really tried to remember kung anong name nun kasi we both read the novel kaya alam namin un. Siguro it took us about 5mins before kami naghanap ng sagot, sa iPod kasi baka nasa audio book nya, sa bookshelf eh wala rin at tanging Dan Brown's Deception Point lang ang nakita ko. So ayun na nga sabi ko why don't he tried to check the internet haha. And we found out the answer.."Chamerlengo" un na! babush! ayon then we sleep peacefully..haha 

I'm that kind of person na dapat maalala ko ung one thing na iniisip ko before the day ends para i can sleep peacefully. Just like last night na my brain hurts kasi indi ko talaga maalala. Good thing there's internet.

Labels:
i ranted @ 10:36 AM