<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Monday, November 10, 2008 | Better Feeling | 0 comment(s)

I feel lot better now than last week na parang ang hirap maupo at tumayo. I actually felt better since thursday but I decided not to go to work para naman makapagrest pa ako kesa naman mabinat na naman ako and ngayon ko lang naramdaman ung 'binat' na sinasabi nila..talaga palang mas mahirap un. I would never do that again, to go to work na alam mong may fever ka na.

Last friday, finally, nagmeeting na kami ni Myla and Kuya Mike for their most awaited wedding day on Dec 20. We talked about the photo and video coverage na nakabooked na samen before ba through chat. Pero this time, nagfill out na sila ng reservation form and we also talked about the pre-nuptial. I suggested na magbeach pictorial kami and Im glad naman na ganun din ang idea nya so sa sunday meron kaming prenup sa Batangas. It's gonna be lot of fun na rin. Haynaku, naalala ko lang..nilakad ko ba naman from shopwise hanggang sa may simbahan ng Antipolo habang binabagtas ko kc un eh naghahanap ako ng internet cafe to print some docs..mahilo hilo talaga ko dahil nga indi pa ko fully recovered sa flu tapos naglakad ako ng ganung kalayo hay talaga naman.

So i'm just waiting for sunday to happen to see kung maganda ang kalalabasan ng aming pre-nuptial. It's gonna be a wet wedding pre-nup.


Labels:
i ranted @ 8:38 PM